1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep online www.skleprowerowy.warszawa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.skleprowerowy.warszawa.pl , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.skleprowerowy.warszawa.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych
  2. Sprzedawca
   Lovebike sp. z o.o., adres siedziby: Popowo-Letnisko, ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Somianka, adres do doręczeń: Popowo-Letnisko, ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Somianka wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000550109, NIP: 7621999021, REGON: 361147568, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000 zł, adres poczty elektronicznej:  sklep/usunąć/@/usunąć/lovebike.pl, tel.: 665975005.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skleprowerowy.warszawa.pl
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. KONTAKT ZE SKLEPEM
  1. Adres Sprzedawcy: Popowo-Letnisko, ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Somianka
  2.  Adres e-mail Sprzedawcy: sklep/usunąć/@/usunąć/lovebike.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665975005
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Nest Bank, Numer Konta: 38 1870 1045 2078 1072 1079 0001
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11.00-19.00
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
   zamówień na Produkty, niezbędne są:
   a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
   Google Chrome, Firefox, Opera
   b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   c. włączona obsługa plików cookies
 5. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
   niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
   jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotówkach i euro i są cenami brutto
   (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
   oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
   tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
   wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6.  ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
   podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
   tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
   na adresy podane w § 3.
 7.  ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
   koszyka” (lub równoznaczny);
   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
   zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
   ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
   Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
   potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
   opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 8.  OFEROWANE MEDODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
   Produktu:
   a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
   b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, c. przesyłka paczkomatem
   2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   a. Płatność za pobraniem
   b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   c. Płatności elektroniczne
   d. Płatność kartą płatniczą.
  1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
   znajdują się za stronach Sklepu.
 9.  WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
   uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
   Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
   jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
   Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
   Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
   Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
   oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
   oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
   powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
   Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
   obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
   płatności przy odbiorze przesyłki.
   c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
   płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o
   gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
   wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
   ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
   Zamówienia.
  5. A .W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
   dostawy jest najdłuższy podany termin.
   B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
   możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
   Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
   elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
   Sprzedawcy.
   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży,
  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
   do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
   odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
   stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
   elektronicznej Klienta.
 10.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
   jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
   Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
   osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
   odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
   wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
   elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
   przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
   formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
   załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
   jest to obowiązkowe.
 11.  REKLAMACJA I GWARANCJA
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
   do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
   Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
   Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
   niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
   Klienta uznał za uzasadnione.
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Lovebike sp. z o.o, ul. Kondratowicza 22A lok. 15, 03-285 Warszawa
  6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
   jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 12.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
   zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
   internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
   społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
   Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
   internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
   konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
   Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
   rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
   Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
   (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
   mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
   Sprzedawcą.
   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
   nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
   rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
   należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
   Konsumentów Polskich)
 13.  DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
   internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
   internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
   zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
   osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
   przesyłki na zlecenie Administratora.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
   Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
   internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
   Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
   brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim, w zależności od języka wybranego przez Klienta
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
   przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
   w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
   zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
   powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
   ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
   ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
   dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
   internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
BACK TO TOP