Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Skąd mamy Państwa dane?
Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z prowadzona korespondencją mailową, kontaktem telefonicznym z Państwa strony, zamówieniem towaru lub zleceniem usługi.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Lovebike Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Popowie-Letnisku (Lovebike
), prz ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Somianka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000550109 , NIP: 7621999021, numer REGON: 361147568,tel.: 665975005, e-mail: sklep/małpa/lovebike.pl

Jakie dane przetwarzamy?
Lovebike sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. numer telefonu;

 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji zamówienia, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 3. adres e-mail;

 4. Adres zamieszkania

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia,

 2. w celu przyjęcia i wykonania zamówienia zakupu towarów lub usług

 3. w celu wykonania dostawy towaru lub realizacji usługi w systemie door-to-door,

 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Lovebike, np. wystawienia faktury lub paragonu,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Lovebike, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych zamówienie nie będzie przyjęte. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Lovebike w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Lovebike jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 665975005 lub e-mailowo pod adresem sklep/małpa/lovebike.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Lovebike,

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Lovebike (np. wystawienie faktury),

 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi przekazanie danych firmie świadczącej usługi pocztowe w przypadku, gdy wykonanie umowy lub świadczenie usługi bedzie tego wymagało. Podmiot danych osobowych zostanie poinformowany o fakcie przekazania danych i o tym, komu zostały one przekazane.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Lovebike dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Lovebike.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Lovebike na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Lovebike?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

BACK TO TOP